St. Olaf vs St. Thomas on 4/22/2013

3:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium