St. Johns vs GVSU on 3/5/2016

1:30PM EDT @ Vanderbilt University