Gonzaga vs Whitman on 2/10/2007

9:00AM PST @ Ankeny Field