Austin vs Trinity on 3/9/2008

9:00AM CDT @ Trinity University