Augsburg vs Bethel on 4/18/2008

1:30PM CDT @ Bethel University