Northwestern College vs Nebraska on 1/26/2008

7:00AM CDT @ University of Nebraska