BYU vs Sonoma State on 4/9/2005

9:00AM PST @ Sonoma State University