Gonzaga vs Whitman on 4/17/2011

6:00AM PST @ Ankeny Field