Utah State vs Nevada on 3/17/2012

9:00AM EDT @ University of Nevada - Reno