San Diego vs Santa Clara on 3/11/2012

8:00AM PDT @ Santa Clara University