WashU vs GVSU on 5/14/2012

6:00AM EDT @ Wenwood Field 1