UNLV vs Arizona on 4/6/2013

9:00AM MDT @ University of Arizona