Nevada vs Sonoma State on 2/18/2006

6:00AM PDT @ Sonoma State University