St. Johns vs St. Thomas on 4/6/2013

3:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium