Sierra Nevada vs Nevada on 4/26/2014

10:00AM EDT @ University of Nevada - Reno