Northwestern College vs South Dakota on 4/1/2006

8:00AM CDT @ University of South Dakota