Trinity vs Tarleton St on 3/26/2016

12:00PM CDT @ Tarleton State University