BYU vs Michigan on 4/1/2006

5:00AM PDT @ University of San Diego