St. Johns vs St. Thomas on 4/7/2017

8:00PM CDT @ O'Shaughnessy Stadium