South Carolina vs Santa Clara on 5/6/2019

4:30PM EST @ Salt Lake City RAC Field 3