BYU vs Arizona on 4/29/2006

9:00AM MDT @ University of Arizona