BYU vs Sonoma State on 2/17/2007

9:00AM PDT @ Sonoma State University