Sierra Nevada vs Nevada on 2/13/2022

11:00AM EDT @ University of Nevada - Reno