St. Edward's vs Houston on 2/3/2024

5:00PM CDT @ University of Houston