Nevada vs Sonoma State on 3/8/2008

9:00AM PDT @ Sonoma State University