Nebraska vs Oklahoma on 3/30/2008

8:00AM CDT @ University of Oklahoma