North Dakota vs Oklahoma on 3/29/2008

4:00PM CDT @ University of Oklahoma