Harding vs Dayton on 3/29/2008

12:00PM EST @ Dayton