Northwestern College vs South Dakota on 4/11/2008

12:00PM CDT @ University of South Dakota