Nebraska-Omaha vs South Dakota on 4/12/2008

9:00AM CDT @ University of South Dakota