Augsburg vs South Dakota on 3/21/2009

9:00AM CDT @ University of South Dakota