Nebraska vs Oklahoma on 3/7/2010

7:00AM CDT @ University of Oklahoma