Harding vs Dayton on 4/24/2010

11:30AM EST @ Dayton