Auburn vs LSU on 2/26/2011

6:00AM EDT @ University of Mississippi