Arizona vs Southwestern on 2/15/2010

7:00AM CDT @ University of Texas